Bài viết - chuyên mục / Các hình thức kế toán

Các hình thức kế toán

(1)- Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau: -  Hình thức kế toán Nhật ký chung; -  Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái; -  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; -  Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ; -  Hình ...

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

1/ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao ...

Lựa chọn hình thức kế toán trong thực tế

Theo quy định của Bộ Tài chính, có 5 hình thức kế toán sau: 1  Nhật ký sổ cái 2  Chứng từ ghi sổ 3  Nhật ký chung 4  Nhật ký chứng từ 5  Trên máy tính Trên thực tế chỉ có bốn trường hợp đầu là doanh ...

Hình thức kế toán Nhật ký chung

1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ ...

Đối tác: