Kế Toán Mô Phỏng

images_nhom

Kế toán mô phỏng là gì ?

-   Không phải là chương trình đào tạo lại lý thuyết về kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị hay kế toán trưởng.

-   Đó là việc khái quát hóa, mô phỏng lại các doanh nghiệp trong thực tiễn thành một số mô hình tiêu biểu rồi tiến hành nghiên cứu từng mô hình.

-   Mỗi mô hình: học viên sẽ được sử dụng tài liệu thực tế của doanh nghiệp với các nghiệp vụ phát sinh đa dạng để thực tập, để rèn luyện thuần thục các kỹ năng :

+   Tư duy của người kế toán chuyên nghiệp.

+   Vận dụng các quy định của pháp luật vào công tác kế toán.

+   Tổ chức bộ máy kế toán.

+   Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán phù hợp.

+   Tổ chức hệ thống chứng từ, lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

+   Làm kế toán trực tiếp từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp trên tài liệu và trên máy tính.

+   Thực hành kê khai thuế trên các phầm mềm hỗ trợ kê khai.

+   ... và phòng tránh rủi ro.

Do đó:

  • Kế toán mô phỏng có thể gọi là một chương trình huấn luyện từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.
  • Là phương thức đào tạo kế toán thực tế kết hợp với tư duy làm việc khoa học.
  • Nói khác hơn, đây là khóa “huấn luyện nghề” chuyên nghiệp do chúng tôi tự thiết kế sau khi khảo sát chất lượng của đội ngũ kế toán, trong quá trình tuyển dụng, đúc kết từ thực tiễn công tác và kinh nghiệm giảng huấn ./.

Đối tác: