Bài viết - chuyên mục

Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý

TCKT cập nhật: 12/05/2010
Gần đây, nhiều DN thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ xuất phát từ việc trích lập dự phòng.

Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là:

Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính, các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng các khoản bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp (đối với các DN xây lắp).

Bản chất của các khoản trích lập dự phòng

Hiểu chung nhất, một khoản dự phòng là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian. Việc trích lập dự phòng được hiểu là việc ghi nhận vào chi phí của DN các chênh lệch nhỏ hơn của giá trị tài sản của DN tại thời điểm lập BCTC và giá trị của các tài sản này tại thời điểm mua, hoặc ghi nhận một khoản dự phòng tương ứng với các khoản nợ phải trả (trên cơ sở đưa ra một ước tính đáng tin cậy), vì nó là các nghĩa vụ về nợ phải trả hiện tại và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế để thanh toán các nghĩa vụ về khoản nợ phải trả đó. Trong đó:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm (Thông tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng...).

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện của chúng (Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho).

Thuật ngữ: giá gốc hàng tồn kho được hiểu là giá trị của hàng tồn kho được ghi nhận tại thời điểm mua căn cứ trên giá hóa đơn và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng và sản xuất để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng hoặc tiêu thụ như: chi phí gia công, chế biến, chi phí vận chuyển, lưu kho, bãi…

Thuật ngữ giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được hiểu là giá trị còn lại của giá bán hàng tồn kho sau khi trừ đi các chi phí ước tính cho việc hoàn thành và tiêu thụ sản phẩm tại thời điểm lập báo cáo tài chính;

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của DN bị giảm giá; giá trị các khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà DN đang đầu tư bị lỗ (Thông tư 13/2006/TT-BTC);

Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán (Thông tư 13/2006/TT-BTC);

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp đã bán, đã bàn giao cho người mua nhưng DN vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng (Thông tư 13/2006/TT-BTC).

Nguyên tắc trích lập

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18 - "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng", một khoản dự phòng chỉ được phép trích lập khi thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

DN có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra.

Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ;

Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Sự kiện đã xảy ra

Một sự kiện đã xảy ra làm phát sinh nghĩa vụ nợ hiện tại được gọi là một sự kiện ràng buộc. Một sự kiện trở thành sự kiện ràng buộc nếu DN không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thanh toán nghĩa vụ nợ gây ra bởi sự kiện đó.

Điều này chỉ xảy ra: a) khi việc thanh toán nghĩa vụ nợ này do pháp luật bắt buộc; hoặc b) khi có nghĩa vụ nợ liên đới, khi sự kiện này (có thể là một hoạt động của DN) dẫn đến có ước tính đáng tin cậy để bên thứ ba chắc chắn là DN sẽ thanh toán khoản nợ phải trả đó.

Bản chất báo cáo tài chính (BCTC) của DN là nhằm phản ánh tình hình tài chính của DN tại một thời điểm và một thời kỳ xảy ra trước đó, vì vậy các khoản dự phòng không nhằm phản ánh các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của DN trong tương lai, mà chỉ có liên quan tới các sự kiện xảy ra độc lập trong quá khứ, nhưng có ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của DN trong tương lai thông qua một nghĩa vụ nợ phát sinh.

Ví dụ: DN thực hiện trích lập dự phòng cho một khoản phải trả do bị phạt vi phạm pháp luật về môi trường. Khoản bị phạt này là do các hoạt động kinh doanh đã diễn ra trước đó của DN, nhưng có ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của DN trong tương lai, chứ không phải là các khoản bị phạt do hoạt động của DN trong tương lai.

Sự giảm sút lợi ích kinh tế có thể xảy ra

Điều kiện ghi nhận một khoản nợ là khoản nợ đó phải là khoản nợ hiện tại và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế do việc thanh toán khoản nợ đó.

Việc ghi nhận một khoản trích lập dự phòng (khoản nợ) phải đi kèm với điều kiện phát sinh các tác động tới lợi ích kinh tế của DN trong tương lai thông qua việc thanh toán nghĩa vụ nợ đó (trong ví dụ nêu trên chính là việc thanh toán cho khoản tiền nộp phạt).

Tuy nhiên, không nhất thiết DN phải xác định cụ thể đối tác được hưởng quyền lợi từ nghĩa vụ nợ của DN (với ví dụ trên, DN có thể sẽ phải chi trả khoản chi phí khắc phục các ảnh hưởng đến môi trường và người hưởng lợi là cộng đồng nói chung).

Ước tính đáng tin cậy về nghĩa vụ nợ phải trả

Các khoản trích lập dự phòng về bản chất đều xây dựng trên cơ sở ước tính, đây là cơ sở quan trọng, nhưng nó không làm mất đi độ tin cậy của các số liệu trên BCTC nếu DN đưa ra được các căn cứ tin cậy cho công việc ước tính các khoản trích lập (các khoản nợ). Đây cũng là yêu cầu bắt buộc với DN khi trình bày các khoản trích lập dự phòng trên BCTC.

Trong trường hợp DN thiếu các cơ sở tin cậy để ước tính nghĩa vụ nợ cho việc trích lập dự phòng, DN sẽ ghi nhận khoản nợ ước tính này như một khoản "nợ tiềm tàng" trên BCTC (đây là thuật ngữ chỉ các khoản nợ mà DN có thể ước tính được, nhưng khả năng phát sinh là chưa chắc chắn, vì vậy DN phải trình bày riêng biệt theo các tiêu chí được quy định cụ thể trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18).

Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Đối tượng: Theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang.

Việc trích lập được thực hiện khi giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và phải đảm bảo: có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho; là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của DN tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính (BCTC) (trong trường hợp nguyên vật liệu sử dụng làm nguyên liệu chính sản xuất sản phẩm, có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm, dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì DN cũng không được trích lập dự phòng).

Phương pháp trích lập: mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập được tính bằng cách lấy khối lượng hàng tồn kho tại thời điểm lập BCTC nhân (x) với giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán, sau đó trừ (-) giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Ví dụ: tại ngày 31/12, DN có 100 tấn sản phẩm A tồn kho, giá gốc của sản phẩm này (bao gồm các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chế biến khác để hoàn thành sản phẩm) là 100 đồng. Cũng tại thời điểm này, giá thành của sản phẩm A trên thị trường là 80 đồng/tấn.

Giả định các chi phí liên quan khác ước tính để tiêu thụ sản phẩm là 10 đồng/tấn, nghĩa là giá trị thuần có thể thực hiện được của một đơn vị sản phẩm A là 70 đồng/tấn (80 - 10), khi đó DN cần phải trích lập một khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 100 tấn x (100 đồng - 70 đồng ) = 3.000 đồng.

Lưu ý: giá trị của khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho này sẽ được DN hạch toán vào một tài khoản treo có số dư âm trên bảng cân đối kế toán và hạch toán tăng khoản mục giá vốn hàng bán trong kỳ; DN phải trình bày được cơ sở để xác định các khoản mục giá gốc hàng tồn kho, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho trên bản thuyết minh BCTC; DN niêm yết bắt buộc phải công bố thông tin tài chính định kỳ sẽ phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu tại thời điểm lập BCTC, giá gốc của hàng tồn kho của DN thấp hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

Xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm lập BCTC: tại mỗi thời điểm lập BCTC, DN phải xem xét số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập và số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập: nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì DN không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì DN trích thêm vào khoản mục giá vốn hàng bán của DN phần chênh lệch; nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào khoản mục thu nhập khác.

 

Theo Kiemtoan.com.vn

research

Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm bắt buộc - Đơn vị mới Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về lương tối thiêu chung Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Nghị định 17/2012 về kiểm toán độc lập Luật kiểm toán độc lập 2011 Mẫu quyết định nghỉ việc Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 152/2011/TT-BTC Thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT Chính sách bảo hiểm thất nghiệp Thông tư 154/2011/TT-BTC giảm thuế năm 2011 Kế toán - nghề của người cẩn thận Định nghĩa kế toán và nghề kế toán QĐ 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Vv gia han nộp thuế TNDN CV số 230 /TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Thông tư số 05/2012/TT-BTC về Thuế TTĐB Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế TNDN Nghị đinh sô 121/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế GTGT Nghị định 113/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế TTĐB Nghị định 101/2011/NĐ-CP về giảm thuế TNDN và thuế TNCN năm 2011 Thầy đồ làm biếng May mà có người rước Cần biết về bảo hiểm thất nghiệp Ba điều trong đời Học kế toán thực hành ở đâu ? Trợ cấp thôi việc Nhân vật Thúy Kiều Tả con sông quê em. Tả ba em Tả bà em Tả buổi chào cờ đầu tuần. Tả cô giáo em. Tả bác hàng xóm. Tả con gà Ý nghĩa của lời ru. Tả người thân Thơ tình kế toán Bài hát Một cõi đi thi Lấy vợ kế toán Thơ tình cuối mùa thu Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sinh viên mới ra trường tìm việc Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 về Quy trình hoàn thuế Nơi đào tạo kế toán tổng hợp ? Thông tư số 113/2002 về thuế môn bài Thông tư số 96/2002 về thuế môn bài Quy định về kế toán tổng hợp Quy định về Kế toán chi tiết CV số: 10790/BTC-CST V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 về lương tối thiêu vùng Thời hạn nộp thuế môn bài Trần Thanh Phong - Lớp Kê khai thuế - 1A Đặng Thanh Trúc - Lớp Kế toán tổng hợp - 1A Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất Thông tư số 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 62/2009, 02/2010 và 12/2011 6 bước để có bản CV tổng hợp hoàn hảo Điều kiện và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp V/v khấu trừ thuế GTGT đối với trả chậm, trả góp Kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán Những kỹ năng cần có của người kế toán trưởng Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp Kê khai thường xuyên - phần 2 Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên - phần 1 Nhân sự kế toán: Rao tuyển liên tục, vì sao? Các cơ sở tính giá hàng tồn kho Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ Tính giá nguyên vật liệu (phần 2) Tính giá nguyên vật liệu (Phần 1) Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu (Phần 2) Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu (Phần 1) Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại Một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở Việt Nam Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý Công việc của Kế toán tổng hợp 5 sai lầm thường gặp khi viết đơn xin việc Sơ yếu lí lịch xin việc ấn tượng CV xin việc trực tuyến Đơn của người hay "nhảy việc" Để có một đơn xin việc hay 10 lỗi cần tránh trong cuộc phỏng vấn Bí quyết tìm việc Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 23. Sử dụng hoá đơn của người mua hàng - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 14. Lập hoá đơn - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Các hình thức kế toán Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Danh mục tài khoản theo QĐ 15/2006 và Thông tư 244/2009 Hệ thống tài khoản theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC Công việc của Kế toán tổng hợp Kê khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Biểu thuế tiêu thụ đặt biệt Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH Phiếu đăng ký tham gia BHXH Đề nghi xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn Phương pháp lập Báo cáo tài chính cơ bản của người làm kế toán Báo cáo tài chính Sổ kế toán Sổ kế toán dưới cái nhìn khác Chứng từ kế toán dưới cái nhìn khác Lựa chọn hình thức kế toán trong thực tế Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần theo Biểu tính thuế rút gọn. Biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân Mẫu Hệ thống thang bảng lương Mẫu biểu đăng ký tăng giảm lao động Luật Phá sản số 21/2004/QH11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Luật Dân sự số 33/2005/QH11 Thể thức sao y văn bản Thể thức sao y văn bản Những điều cần làm sau khi đăng ký doanh nhiệp Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh Hướng dẫn cách mã hóa ngành nghề Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Một số lưu ý chung khi đăng ký doanh nghiệp Có Hóa đơn đầu vào đầy đủ nhưng TSCĐ hình thành không có giấy phép xây dựng Hóa đơn đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng đã lỡ thanh toán bằng tiền mặt Kê khai thuế môn bài Bậc thuế môn bài Nguyên Mai - P9, Q3 Mẩu biểu đăng ký tăng giảm lao động Các thắc mắc thường gặp - Câu hỏi về BHXH Tự nguyện. Các thắc mắc thường gặp - Câu hỏi về BHXH Bắt buộc. Bảo hiểm y tế bắt buộc Tóm tắt Luật BHYT, Nghị định 62/CP và Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng BHXH Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu Thủ tục hồ sơ - Từ lần thứ 2 Phần mềm in hóa đơn: Mới quá nên khó chọn DN tùy chọn phần mềm in hóa đơn Khi được tự in hóa đơn... Thay đổi ,bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ trụ sở chính Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại Một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở Việt Nam Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hành nghề kế toán Thủ tục thành lập doanh nghiệp Quyết đinh của Thủ tướng chính phủ 10/2007/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch về Hệ thống ngành kinh tế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Thông tư số 14/2010/BKH về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Thông tư số 32/0011 về hóa đơn điện tử Thông tư số 13/2011 sửa đổi bổ sung Thông tư 153/2010 Thông tư số 191/2010 về hóa đơn vận tải hành khách bằng ô tô Thông tư số 288/2009/TT-BTC hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng Thông tư số 203/2009/TT-BTC về khấu hao TSCĐ Quyết định số 16334/CT-QĐ : Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng tại TP HCM Quyết định số 16333/CT-QĐ: Tỉ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu áp dụng tại TP HCM Thông tư liên tịch số 60/2011 về hóa đơn đối với hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường Nghị định số 22/2011/NĐ-CP về lương tối thiểu chung Nghị định Số 39/2011/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực kế toán LUẬT PHÁ SẢN SỐ 21/2004/QH11 LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 Luật Dân sự số: 33/2005/QH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/2005/QH11 LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 60/2005/QH11 Nghị định số: 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt về vi phạm pháp luật lao động Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH về lương tối thiểu chung Luật của Quốc hội số 84/2007/QH11sửa đổi điều 73 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Luật của Quốc hội số 35/2002/QH10 Bộ luật Lao động số 35/1994 của Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 1994 Thông tư số 153/2010 về hóa đơn Nghị định số 51/2010 về hóa đơn Thông tư số 171/2009 về cấp chứng chỉ kiểm toán và hành nghề kế toán Thông tư số 28/2008 hướng dẫn đăng ký hành nghề dịch vụ thuế Nghị định số 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán trong kinh doanh Luật kế toán số 03/2003/QH11 Thông tư số 201/2009/TT-BTC Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá Thông tư số 177/2009/TT-BTC về chênh lệch tỉ giá THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 228/2009/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 203/2009/TT-BTC Thông tư số 18/2011/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 130 /2008/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập doanh nghiệp Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Thông tu số 175/2010/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư sô 37/2010 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính Thông tư số 02/2010/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư số 62/2009/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư số 84/2008/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập cá nhân Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Thông tư số 164/2009/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 64/2009/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt Nghi định số: 26/2009/NĐ-CP về thuế Tiêu thụ đặc biệt Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Thông tư số 112/2009/TT-BTC về thuế Giá trị gia tăng Nghị định số 123/2008/NĐ-CP về thuế Giá trị gia tăng Thông tư số 42/2003 về thuế Môn bài Nghị định số 75/2002 của Chính phủ về thuế môn bài Nghị định số 106/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế Nghị định số 85/2007/NĐ-CP hướng dãn một số điều của Luật quản lý thuế Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế Luật quản lý thuế số 78/2006/QH Luật quản lý thuế Thông tư số 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 6 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 5 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 4 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 3 Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dân Luật quản lý thuế Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dân luật quản lý thuế Hình thức kế toán Nhật ký chung Kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán Cam kết chất lượng Chứng từ kế toán Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán. Kế toán mô phỏng là gì ? Đăng ký học Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Mẫu sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Mẩu sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái Tài liệu bộ tài chính 2 Tài liệu bộ tài chính 1 Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Tài liệu chế độ kiểm toán 2 Tài liệu chế độ kiểm toán 1 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 1 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 2 Phương pháp đào tạo ? Bạn là ai ? Trăn trở của bạn ? Giảng viên Kế toán tổng hợp thực hành Kê khai thuế Sứ mệnh Mục tiêu Văn hóa anhthu2306@yahoo.com Nhớ mãi Hạ Long ơi new Tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải Việt Nam Gói Tư Vấn Dịch Vụ Phong Thủy Góc nhìn Phong Thủy Lạc Việt: Dự Án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm - Quận 2 Liên hệ với chúng tôi: Những bí quyết để tạo hạnh phúc gia đình theo phong thủy Phong thủy phòng khách Phong thủy cho bếp ăn Tủ bếp và ứng dụng thước Lỗ Ban trong phong thủy bếp gia đình Ứng dụng phong thủy để tìm được tình duyên mới trong năm 2011 – Tân Mão Áp dụng phong thủy để tìm công việc mới tốt hơn Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.4) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.3) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.2) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.1) Âm trạch Ngôi mả bắt đầu kết phát (tiếp theo- Đôi lọ cổ trong lòng huyệt) VÀO HANG SÂU TÌM DI CHÚC CON CHÁU HOÀI-ÂM HẦU HÀN TÍN MẢ TỔ VI-VĂN-ĐỊNH Ở ĐÂU

Đối tác: