Chứng từ Kế toán

chuyende

Chứng từ kế toán

Hệ thống chứng từ bao gồm hai loại: chứng từ bắt huộc và chứng từ hướng dẫn

Chứng từ bắt buộc theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC là những chứng từ phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc do yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Ví dụ như Hoá đơn GTGT. Đối với loại chứng từ bắt buộc, Nhà nước tiêu chuẩn hoá về quy cách, biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ, mục đích và phương pháp lập chứng từ. Loại chứng từ bắt buộc được áp dụng thống nhất cho các lĩnh vực kinh tế và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

 

Chứng từ bắt buộc gồm:

  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Biên lai thu tiền
  • Hóa đơn GTGT
  • Hóa đơn bán hàng thông thường
  • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
  • Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính
  • Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn

Chứng từ hướng dẫn là những chứng từ kế toán sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước chỉ hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng làm cơ sở để các đơn vị dựa trên đó mà vận dụng một cách thích hợp vào từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn như Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho.

Đối tác: