Thủ tục Bảo hiểm XH

Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH

CÔNG TY ………….

Số:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

…..…, ngày … tháng … năm 2011

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN ……………

V/v: Giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho người lao động theo quy định

 

Tên Công ty: .....................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………...

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: …………………….. Do …………….. cấp ngày …. tháng … năm 20...

Việc Công ty xin đăng ký tham gia BHXH từ thời điểm tháng ……/20…., trễ hơn so với giấy phép là vì …………(có thể nêu do mới thành lập nhân sự chưa ổn định, chưa tuyển được người đảm đương, chưa tuyển được người có chuyên môn về nhân sự, bảo hiểm…)

Công ty chúng tôi cam kết: Trong thời gian chưa tham gia BHXH, mọi thắc mắc, khiếu nại của người lao động, công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-  Cơ quan BHXH …

-  Lưu VT

Đối tác: