Chế độ kế toán

Danh mục tài khoản theo QĐ 15/2006 và Thông tư 244/2009

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng bạc đá quý

112

Tiền gửi ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng bạc đá quý

113

Tiền đang chuyển

1131

Tiền việt nam

1132

Ngoại tệ

121

Đầu tư chứng khoan ngắn hạn

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu, tín phiếu

128

Đầu tư ngắn hạn khác

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1288

Đầu tư ngắn hạn khác

129

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác

131

Phải thu khách hàng ( chi tiết theo đối tượng)

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của h/hóa, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn kd ở các đvị

1368

Phải thu nội bộ khác

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1385

Phải thu về cổ phần hóa

1388

Phải thu khác

139

Dự phòng phải thu khó đòi

141

Tạm ứng ( chi tiết theo đối tượng)

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

151

Hàng mua đang đi đường

152

Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết theo y/c qlý)

153

Công cụ, dụng cụ

154

Cp sx, kd dở dang

155

Thành phẩm

Đối tác: