Thủ tục Bảo hiểm XH

Đề nghi xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn

CÔNG TY ………….

Địa chỉ

Số:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

…..…, ngày … tháng … năm 2011

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

V/v Chưa đủ điều kiện để thành lập Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận……..

Theo quy định tại Điều 153 Bộ Luật Lao động và mục 1 Điều 14, Chương III Điều lệ Công đoàn Việt Nam để thành lập tổ chức công đoàn.

Nay công ty chúng tôi gửi đến Ban thường vụ Liên đoàn lao động Quận….. bảng danh sách nhân viên hiện tại đang làm việc tại Công ty tôi như sau:

Số TT

TÊN NHÂN VIÊN

CHỨC VỤ

1

2

 

 

3

 

 

Trừ Giám đốc ra, công ty tôi chỉ có … lao động. Như vậy là chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức Công đoàn, sau này khi công ty có đủ số lao động thì công ty tiến hành thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sau này cơ quan chức năng có kiểm tra thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

XÁC NHẬN CỦA LĐLĐ QUẬN……                                                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY …

Ngay thời điểm hiện nay công ty chỉ có: …...                                                (Ký tên, đóng dấu)

lao động nên chưa đủ điều kiện để thành

lập tổ chức công đoàn theo quy định.

 

ngày             tháng      năm …

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Đối tác: