Bài viết - chuyên mục

Kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán

Kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Cuối cùng thì sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng loại chứng từ, nó sẽ được huỷ.

 

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:

Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán;

Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt;

Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán;

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

 

Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán:

Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán;

Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan;

Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

 

Trong bước lập, tiếp nhận chứng từ kế toán cần lưu ý những điểm sau:

Thứ nhất, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.

 

Thứ hai, chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.

 

Thứ ba, các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

 

Thứ tư, mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

 

Các doanh nghiệp chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch với khách hàng, ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

 

Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng.

 

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Các doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.

 

Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký.

 

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản.

Trong bước kiểm tra chứng từ kế toán, cần lưu ý những điểm sau:

Thứ nhất, tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.

 

Thứ hai, những nội dung cần kiểm tra trong chứng từ bao gồm:

(1) kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên

chứng từ kế toán;

(2) kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng
từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan;

(3) kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

 

Thứ ba, khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện, đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. Chẳng hạn khi kiểm tra một Phiếu chi phát hiện có vi phạm chế độ, kế toán không xuất quỹ.

Trong bước sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán cần lưu ý mấy điểm sau:

Thứ nhất, đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ.

 

Thứ hai, sau khi kiểm tra, nhân viên kế toán thực hiện việc tính giá trên chứng từ và ghi chép định khoản để hoàn thiện chứng từ.

 

Thứ ba, chỉ khi nào chứng từ kế toán đã được kiểm tra và hoàn chỉnh mới được sử dụng để làm căn cứ ghi sổ.

 

Đối với bước bảo quản, lưu trữ và huỷ chứng từ kế toán cần lưu ý:

Thứ nhất, chứng từ kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

 

Thứ hai, chứng từ kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.

 

Thứ ba, chứng từ kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

 

Thứ tư, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo thời hạn sau đây:

a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với chứng từ kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

 

Thứ năm, chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

 

Thứ sáu, cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

 

Ngoài ra, trong khi sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán cần lưu ý:

Một là, tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định trong chế độ kế toán này. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

 

Hai là, mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.

 

Ba là, biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài chính uỷ quyền in và phát hành. Đơn vị được uỷ quyền in và phát hành chứng từ kế toán bắt buộc phải in đúng theo mẫu quy định, đúng số lượng được phép in cho từng loại chứng từ và phải chấp hành đúng các quy định về quản lý ấn chỉ của Bộ Tài chính.

 

Bốn là, đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn, các doanh nghiệp có thể mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Điều 17 Luật Kế toán

 

research

Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm bắt buộc - Đơn vị mới Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về lương tối thiêu chung Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Nghị định 17/2012 về kiểm toán độc lập Luật kiểm toán độc lập 2011 Mẫu quyết định nghỉ việc Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP về thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 152/2011/TT-BTC Thuế bảo vệ môi trường Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT Chính sách bảo hiểm thất nghiệp Thông tư 154/2011/TT-BTC giảm thuế năm 2011 Kế toán - nghề của người cẩn thận Định nghĩa kế toán và nghề kế toán QĐ 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Vv gia han nộp thuế TNDN CV số 230 /TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Thông tư số 05/2012/TT-BTC về Thuế TTĐB Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế TNDN Nghị đinh sô 121/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế GTGT Nghị định 113/2011/NĐ-CP sửa đổi về thuế TTĐB Nghị định 101/2011/NĐ-CP về giảm thuế TNDN và thuế TNCN năm 2011 Thầy đồ làm biếng May mà có người rước Cần biết về bảo hiểm thất nghiệp Ba điều trong đời Học kế toán thực hành ở đâu ? Trợ cấp thôi việc Nhân vật Thúy Kiều Tả con sông quê em. Tả ba em Tả bà em Tả buổi chào cờ đầu tuần. Tả cô giáo em. Tả bác hàng xóm. Tả con gà Ý nghĩa của lời ru. Tả người thân Thơ tình kế toán Bài hát Một cõi đi thi Lấy vợ kế toán Thơ tình cuối mùa thu Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sinh viên mới ra trường tìm việc Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 về Quy trình hoàn thuế Nơi đào tạo kế toán tổng hợp ? Thông tư số 113/2002 về thuế môn bài Thông tư số 96/2002 về thuế môn bài Quy định về kế toán tổng hợp Quy định về Kế toán chi tiết CV số: 10790/BTC-CST V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 về lương tối thiêu vùng Thời hạn nộp thuế môn bài Trần Thanh Phong - Lớp Kê khai thuế - 1A Đặng Thanh Trúc - Lớp Kế toán tổng hợp - 1A Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất Thông tư số 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 62/2009, 02/2010 và 12/2011 6 bước để có bản CV tổng hợp hoàn hảo Điều kiện và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp V/v khấu trừ thuế GTGT đối với trả chậm, trả góp Kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán Những kỹ năng cần có của người kế toán trưởng Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp Kê khai thường xuyên - phần 2 Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên - phần 1 Nhân sự kế toán: Rao tuyển liên tục, vì sao? Các cơ sở tính giá hàng tồn kho Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ Tính giá nguyên vật liệu (phần 2) Tính giá nguyên vật liệu (Phần 1) Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu (Phần 2) Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu (Phần 1) Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại Một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở Việt Nam Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý Công việc của Kế toán tổng hợp 5 sai lầm thường gặp khi viết đơn xin việc Sơ yếu lí lịch xin việc ấn tượng CV xin việc trực tuyến Đơn của người hay "nhảy việc" Để có một đơn xin việc hay 10 lỗi cần tránh trong cuộc phỏng vấn Bí quyết tìm việc Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 23. Sử dụng hoá đơn của người mua hàng - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Điều 14. Lập hoá đơn - Thông tư số: 153/2010/TT-BTC Các hình thức kế toán Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Danh mục tài khoản theo QĐ 15/2006 và Thông tư 244/2009 Hệ thống tài khoản theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC Công việc của Kế toán tổng hợp Kê khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt Biểu thuế tiêu thụ đặt biệt Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH Phiếu đăng ký tham gia BHXH Đề nghi xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn Phương pháp lập Báo cáo tài chính cơ bản của người làm kế toán Báo cáo tài chính Sổ kế toán Sổ kế toán dưới cái nhìn khác Chứng từ kế toán dưới cái nhìn khác Lựa chọn hình thức kế toán trong thực tế Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần theo Biểu tính thuế rút gọn. Biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân Mẫu Hệ thống thang bảng lương Mẫu biểu đăng ký tăng giảm lao động Luật Phá sản số 21/2004/QH11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Luật Dân sự số 33/2005/QH11 Thể thức sao y văn bản Thể thức sao y văn bản Những điều cần làm sau khi đăng ký doanh nhiệp Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh Hướng dẫn cách mã hóa ngành nghề Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Một số lưu ý chung khi đăng ký doanh nghiệp Có Hóa đơn đầu vào đầy đủ nhưng TSCĐ hình thành không có giấy phép xây dựng Hóa đơn đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng đã lỡ thanh toán bằng tiền mặt Kê khai thuế môn bài Bậc thuế môn bài Nguyên Mai - P9, Q3 Mẩu biểu đăng ký tăng giảm lao động Các thắc mắc thường gặp - Câu hỏi về BHXH Tự nguyện. Các thắc mắc thường gặp - Câu hỏi về BHXH Bắt buộc. Bảo hiểm y tế bắt buộc Tóm tắt Luật BHYT, Nghị định 62/CP và Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-TC Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng BHXH Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu Thủ tục hồ sơ - Từ lần thứ 2 Phần mềm in hóa đơn: Mới quá nên khó chọn DN tùy chọn phần mềm in hóa đơn Khi được tự in hóa đơn... Thay đổi ,bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ trụ sở chính Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại Một số vấn đề trong kế toán giá gốc ở Việt Nam Nghề kế toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hành nghề kế toán Thủ tục thành lập doanh nghiệp Quyết đinh của Thủ tướng chính phủ 10/2007/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch về Hệ thống ngành kinh tế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp Thông tư số 14/2010/BKH về đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Thông tư số 32/0011 về hóa đơn điện tử Thông tư số 13/2011 sửa đổi bổ sung Thông tư 153/2010 Thông tư số 191/2010 về hóa đơn vận tải hành khách bằng ô tô Thông tư số 288/2009/TT-BTC hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng Thông tư số 203/2009/TT-BTC về khấu hao TSCĐ Quyết định số 16334/CT-QĐ : Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng tại TP HCM Quyết định số 16333/CT-QĐ: Tỉ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu áp dụng tại TP HCM Thông tư liên tịch số 60/2011 về hóa đơn đối với hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường Nghị định số 22/2011/NĐ-CP về lương tối thiểu chung Nghị định Số 39/2011/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực kế toán LUẬT PHÁ SẢN SỐ 21/2004/QH11 LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 Luật Dân sự số: 33/2005/QH LUẬT THƯƠNG MẠI SỐ 36/2005/QH11 LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 60/2005/QH11 Nghị định số: 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt về vi phạm pháp luật lao động Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH về lương tối thiểu chung Luật của Quốc hội số 84/2007/QH11sửa đổi điều 73 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Luật của Quốc hội số 35/2002/QH10 Bộ luật Lao động số 35/1994 của Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 1994 Thông tư số 153/2010 về hóa đơn Nghị định số 51/2010 về hóa đơn Thông tư số 171/2009 về cấp chứng chỉ kiểm toán và hành nghề kế toán Thông tư số 28/2008 hướng dẫn đăng ký hành nghề dịch vụ thuế Nghị định số 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán trong kinh doanh Luật kế toán số 03/2003/QH11 Thông tư số 201/2009/TT-BTC Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá Thông tư số 177/2009/TT-BTC về chênh lệch tỉ giá THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 228/2009/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 203/2009/TT-BTC Thông tư số 18/2011/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 130 /2008/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập doanh nghiệp Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Thông tu số 175/2010/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư sô 37/2010 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính Thông tư số 02/2010/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư số 62/2009/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Thông tư số 84/2008/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế Thu nhập cá nhân Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Thông tư số 164/2009/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt Thông tư số 64/2009/TT-BTC về thuế Tiêu thụ đặc biệt Nghi định số: 26/2009/NĐ-CP về thuế Tiêu thụ đặc biệt Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Thông tư số 112/2009/TT-BTC về thuế Giá trị gia tăng Nghị định số 123/2008/NĐ-CP về thuế Giá trị gia tăng Thông tư số 42/2003 về thuế Môn bài Nghị định số 75/2002 của Chính phủ về thuế môn bài Nghị định số 106/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế Nghị định số 85/2007/NĐ-CP hướng dãn một số điều của Luật quản lý thuế Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế Luật quản lý thuế số 78/2006/QH Luật quản lý thuế Thông tư số 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 6 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 5 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 4 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 3 Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dân Luật quản lý thuế Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dân luật quản lý thuế Hình thức kế toán Nhật ký chung Cam kết chất lượng Chứng từ kế toán Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán. Kế toán mô phỏng là gì ? Đăng ký học Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Mẫu sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Mẩu sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái Tài liệu bộ tài chính 2 Tài liệu bộ tài chính 1 Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Tài liệu chế độ kiểm toán 2 Tài liệu chế độ kiểm toán 1 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 1 Thông tư hướng dẫn các chuẩn mực ban hành đợt 2 Phương pháp đào tạo ? Bạn là ai ? Trăn trở của bạn ? Giảng viên Kế toán tổng hợp thực hành Kê khai thuế Sứ mệnh Mục tiêu Văn hóa anhthu2306@yahoo.com Nhớ mãi Hạ Long ơi new Tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải Việt Nam Gói Tư Vấn Dịch Vụ Phong Thủy Góc nhìn Phong Thủy Lạc Việt: Dự Án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm - Quận 2 Liên hệ với chúng tôi: Những bí quyết để tạo hạnh phúc gia đình theo phong thủy Phong thủy phòng khách Phong thủy cho bếp ăn Tủ bếp và ứng dụng thước Lỗ Ban trong phong thủy bếp gia đình Ứng dụng phong thủy để tìm được tình duyên mới trong năm 2011 – Tân Mão Áp dụng phong thủy để tìm công việc mới tốt hơn Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.4) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.3) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.2) Nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ âm trạch (P.1) Âm trạch Ngôi mả bắt đầu kết phát (tiếp theo- Đôi lọ cổ trong lòng huyệt) VÀO HANG SÂU TÌM DI CHÚC CON CHÁU HOÀI-ÂM HẦU HÀN TÍN MẢ TỔ VI-VĂN-ĐỊNH Ở ĐÂU

Đối tác: