Lao động, lương, bảo hiểm

Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SASA

Số: 49/PL-HĐLĐ-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2011

PHỤ LỤC

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SỐ 235/HĐLĐ-2011 NGÀY 26/05/2011

Chúng tôi:

Một bên là: ông Hứa Quan Tâm; Quốc tịch:......................

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Đại diện cho Công ty Cổ phần Tiên Sasa;   Điện thoại:.....................
 • Địa chỉ:.........................................................................................................

Và một bên là: bà Tôn Nữ Mộng Mơ;  Quốc tịch:......................

 • Sinh ngày 01/01/1991
 • Nghề nghiệp: Kế toán
 • Địa chỉ thường trú: số 4321 đường Bùi Kiệm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
 • Chứng minh số 012345678, cấp ngày 01/06/2005, tại TP. Hồ Chí Minh
 • Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại.........................

Căn cứ Hợp đồng lao động số 235/HĐLĐ-2011 ký ngày 26/05/2011 và nhu cầu sử dụng lao động; hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

Điều 1 - Nội dung thay đổi

 • Bổ sung Điều 1 của hợp đồng như sau:.......
 • Sửa đổi Điều 2 của hợp đồng như sau:............
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của hợp đồng như sau:........
 • ......................

Điều 2 - Thời gian thực hiện

Những thay đổi được ghi tại Điều 1 của Phụ lục này có giá trị kể từ ngày 01/11/2011.

Phụ lục này là bộ phận của Hợp đồng lao động số 235/HĐLĐ-2011, được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

Người lao động

Người sử dụng lao động

Đối tác: