Kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SASA

Số: 1234/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

------------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SASA

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

-  Căn cứ Luật Kế toán được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2003;

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tiên Sasa;

-  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc;

-  Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Tôn Nữ Mộng Mơ

  • Sinh ngày 01/01/1991.

  • Chứng minh số 012345678, cấp ngày 01/06/2005, tại TP. Hồ Chí Minh.

  • Nơi đăng ký HKTT: số 4321 đường Bùi Kiệm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

  • Nơi ở hiện nay: số 4321 đường Bùi Kiệm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2011.

Điều 2. Bà Mộng Mơ có nhiệm vụ tổ chức và điều hành bộ máy kế toán; tổ chức hệ thống sổ kế toán và chứng từ; tổ chức hạch toán; lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm; lập các báo cáo thuế; báo cáo Giám đốc kịp thời khi cần thiết hoặc có yêu cầu; và

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được giao.

Điều 3. Bà Mộng Mơ được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 4. Bà Mộng Mơ, những người liên quan và các phòng ban có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu P.Nhân sự

Giám đốc

 

Hứa Quan Tâm

Đối tác: