Lao động, lương, bảo hiểm

Mẫu Hợp đồng lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SASA

Số: 235 /HĐLĐ-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi:

Một bên là: ông Hứa Quan Tâm; Quốc tịch:.......

 • Chức vụ:  Giám  đốc            Điện thoại:.........
 • Đại diện cho: Công ty Cổ phần Tiên Sasa
 • Địa chỉ:.......

Và một bên là: bà Tôn Nữ Mộng Mơ; Quốc tịch: Việt Nam

 • Sinh ngày 01/01/1991.
 • Chứng minh số 012345678, cấp ngày 01/06/2005, tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Nơi đăng ký HKTT: số 4321 đường Bùi Kiệm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
 • Nơi ở hiện nay: số 4321 đường Bùi Kiệm, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1 - Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động:  thời hạn 02 năm
 • Từ ngày: 01/06/2011 đến ngày: 30/05/2013
 • Thử việc từ ngày      tháng      năm         đến ngày     tháng     năm
 • Địa điểm làm việc:.......
 • Chức danh chuyên môn: Kế toán; chức vụ: Kế toán trưởng
 • Công việc phải làm:..........

Điều 2 - Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc: Tuần làm việc 48 giờ.
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:......

Điều 3 - Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc: có xe hơi riêng đưa đón.
 • Mức lương chính: 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng/tháng.
 • Hình thức trả lương:............
 • Phụ cấp: ...........
 • Lương được trả 02 lần vào ngày 15 và 30 (31) hàng tháng.
 • Tiền thưởng:............
 • Chế độ nâng lương:..........
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm:..........
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lể, tết,.):.......
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:........
 • Bảo hiểm thất nghiệp:........
 • Chế độ đào tạo:.........
 • Những thỏa thuận khác:.........

Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Tuân thủ nội qui lao động và các qui định của pháp luật.
 • Bồi thường vi phạm vật chất: theo Luật lao động hiện hành.

Điều 4 - Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5 - Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của Thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có Thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
 • Hợp đồng được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký.
 • Hợp đồng được làm và ký tên tại Công ty Cổ phần Tiên Sasa ngày 26/05/2011./.

Người lao động                                                            Người sử dụng lao động

Đối tác: