Tổ chức kế toán

chuyende

Tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán.

Công tác kế toán ở bất kỳ doanh nghiệp nào nào bao giờ cũng bao gồm các việc sau:

Tổ chức hệ thống tài khoản:

Hệ thống tài khoản phụ thuộc vào quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, sản xuất sản phẩm qua nhiều công đoạn

Lập chứng từ, ghi sổ và lập các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

Tổ chức hệ thống chứng từ (có tính chất bắt buộc và hướng dẫn) phù hợp với tính đa dạng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh; đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý và nhanh chóng vừa đảm bảo nguồn thông tin ban đầu quan trọng, vừa là cơ sở kiểm tra và ghi sổ được nhanh chóng.

Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị có tác dụng quan trọng để phân loại, xử lý và tổng hợp thông tin được nhanh chóng chính xác. Dựa vào số liệu đã phản ánh trên các sổ kế toán để lập các báo cáo tài chính theo qui định chung cũng như lập các báo cáo quản trị nội bộ khác.

Đối tác: