Lao động, lương, bảo hiểm

Trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc được thực hiện theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26-5-2009 của Bộ LĐ-TB-XH sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003, cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc bằng tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc nhân với tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp, sau đó nhân với 1/2.

Cần lưu ý là tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc trừ đi thời gian đóng báo hiểm thất nghiệp. Trường hợp tổng thời gian làm việc có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng thì làm tròn thành 1/2 năm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì làm tròn thành 1 năm.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Nếu doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn từ 1-1-2009 thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là từ 1-2004 đến 31-12-2008. Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp là bình quân tiền lương 6 tháng trước khi nghỉ việc (tháng 7,6,5,4,3,2 năm 2011).

----------------------------------------------------------------

Tôi làm việc từ 01/1/2009 đến 01/10/2011 khi nghỉ việc thì tiền trợ cấp thôi việc của tôi được tính như thế nào?

Doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi từ 1-1-2009, trong trường hợp này tôi có được trả trợ cấp thôi việc không ? Nếu không thì tôi sẽ được hưởng trợ cấp gì?

Trả lời: Nếu bạn làm việc từ 1-1-2009 và doanh nghiệp có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp (cơ quan BHXH trả), không được hưởng trợ cấp thôi việc (doanh nghiệp trả). Thời gian đóng BHXH được bảo lưu để sau này hưởng hưu trí.

Bạn nhớ đi đăng ký thất nghiệp trong vòng 7 ngày (làm việc) sau khi chấm dứt hợp đồng thì mới kịp làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Báo NLD

Đối tác: